ප්‍රාදේශීය ලේකම්

Divisional secretaryName –Mr. K.G. lanarolQualification – B.sc (special) agriculture – university of peradeniya in 1998

L.L.B. open university of Nawala in 2010

MA (Sociology) university of kelaniya in 2010Work History- Officer Cadet of S.L.A.S at SLIDA - 2003.09.01 to 2004.08.31

Assistant divisional secretary at godakawela DS – 2004.09.01 to 2006.06

Assistant secretary of ministry of public ad. In 2006.06 to 2001.01

Assistant commissioner of agrarian development Monaragala/ Rathnapura ( act Hambanthota/ Colombo) – 2007.01 to 2010.07

Divisional deputy Director of Rubber Development Department in kegalle – 2010.07 to 2013.09.01

Divisional secretary at Dehiovita - 2013.09.01 to 2017.05.08

Divisional secretary at ganga ihala korale – 2017.05.08 to at to date

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

Assistant Divisional secretaryName – Mrs. D.H.R.M.P.T. RupasingheQualification – (B.sc) General Degree in Science of university of peradeniya in 2011

Diploma in public administration at SLIDAWork History- Assistant Divisional secretary at ganga ihala korale – 2016.05.02 to at to date

ගණකාධීකාරී

AccountantName – Mrs. P.G. Chamila kumara

Qualification – B.Sc (Business management) Special of university of Rajarata in 2013

Diploma in Public Accounts finance at SLIDAWork History- Accountant at ganga ihala korale – 2016.05.02 to at to dateසහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම්

Name – Mr. K.A. SenakaQualification – bachelor of art (General Degree) in 1992

Work History – Development Office at mathale District Secretary Office in 1997-1999

Divisional secretary Office Udapalatha in 2001-2011

Divisional secretary Office Delthota in 2011-2014

Divisional secretary Office Pasbage Korale in 2015-2016.05.03

Divisional secretary Office ganga ihala korale in 2016.05.04 to in to date

News & Events

28
Aug2017
රාජ්‍ය ක්‍රිඩා උත්සවය - 2018

රාජ්‍ය ක්‍රිඩා උත්සවය - 2018

රාජ්‍ය ක්‍රිඩා උත්සවය - 2018 කොළඹ ක්‍රිඩා...

28
Aug2017

ගඟ ඉහළ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව පැවැත්වීම

ගඟ ඉහළ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව 2018.09.14වන...

Scroll To Top