අනු අංකය නම ලිපිනය දුරකථන අංකය  
1 ලේකම් ගඟ ඉහළ ප්‍රා දේශිය සභාව,කුරුදුවත්ත කඩවිදිය         (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)                         (fax -0812357689 ) 813998361  
2 විදුලි අධිතාරි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය,කුරුදුවත්ත 715313868  
3 කාර්ය භාර්ය නිළධාරි කුරුදුවත්ත උප ඩිපොව,කුරුදුවත්ත කඩවිදිය 813806059  
4 තැපැල් ස්ථානාධීපති තැපැල් කාර්යාලය,කුරුදුවත්ත කඩවිදිය 814927340  
5 කළමණාකරු මහජන බැංකුව 812353604  
6 සභාපති විවිධ සේවා සමුපකාර සමීතිය,කුරුදුවත්ත කඩවිදිය 812352583  
7 ව්‍යාපෘති නිළධාරි අපනයන කෘෂීකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව,ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය,කුරුදුවත්ත කඩවිදිය    
8 ගොවිජන සංවර්ධන නිළධාරි ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය,කුරුදුවත්ත කඩවිදිය 81235440  
9 ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි කාර්යාලය,කුරුදුවත්ත කඩවිදිය 81224004  
10 උපදේශක වෘත්තිය පුහුණූ මධ්‍යස්ථානය,කුරුදුවත්ත කඩවිදිය    
11 විදුහල්පති තුමා  කුරුදුවත්ත රාජකිය විදුහල,කුරුදුවත්ත කඩවිදිය 81235711  
12 උපදේශක තාක්ෂණ පුහුණූ,ලි වැඩ,තැලිහුන්න,මීතලාව    
13 ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිළධාරි රජයේ රෝහල,කුරුදුවත්ත කඩවිදිය 812352517  
14 ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිළධාරි ප්‍රාදේශිය රෝහල,දොළොස්බාගේ 54224461  
15 සමෟද්ධී කළමණාකරු මල්වත්තගම බැංකු සංගමය    
16 සමෟද්ධී කළමණාකරු රාක්ෂාව  බැංකු සංගමය 81380518  
17 සමෟද්ධී කළමණාකරු ඇත්ගාල බැංකු සංගමය 81382904  
18 ධම්මීක ලිල් ගුණසේකර ස්ථාන භාර නිළධාරි,ජාතික තරුණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,උලපනේ 812356468  

News & Events

28
Aug2017
රාජ්‍ය ක්‍රිඩා උත්සවය - 2018

රාජ්‍ය ක්‍රිඩා උත්සවය - 2018

රාජ්‍ය ක්‍රිඩා උත්සවය - 2018 කොළඹ ක්‍රිඩා...

28
Aug2017

ගඟ ඉහළ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව පැවැත්වීම

ගඟ ඉහළ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව 2018.09.14වන...

Scroll To Top