උප්පැන්න, මරණ , විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන්ගේ විස්තර

නම

කොට්ඨාශය

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

ලිපිනය

ජංගම දුරකථන අංකය

රෙජිස්ට්‍රාර් ධුරයේ ස්වභාවය

මීතලාවේ අලුත්ගමගේ ඔලිවර් කරුණාරත්න අලුත්ගමගේ මයා

 

ගඟඉහළකෝරළය

510105206 V

අංක 8/1, කුරුදුවත්ත කඩවීදිය

0764280400

0771870400

උප්පැන්න, මරණ හා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්

හේවා ආරච්චිගේ ජයන්තා පුෂ්පරාණි කුමාරගේ මිය

ගඟඉහළකෝරළය

647790615 V

අංක 809, ඇත්ගාල, ගම්පොල

0779477552

අතිරේක විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්

කෝරලේ කංකානම්ගේ දෝන වසන්තා විද්‍යාරත්න මිය

ගඟඉහළකෝරළය

568031202 V

දුම්රියපොල පාර, උලපනේ

0710455457

0812356499

උප්පැන්න, මරණ හා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්

මොහොමඩ් ජේමල්ගේ සුලෙයිමාන් ලෙබ්බේ මයා

ගඟඉහළකෝරළය

452080605 V

අංක 14/4/ G/1/2, කඩුගන්නාව පාර ගම්පොල

0772707950

මුස්ලිම් විවාහ ලේකම් ( වැඩ බලන)News & Events

28
Aug2017
රාජ්‍ය ක්‍රිඩා උත්සවය - 2018

රාජ්‍ය ක්‍රිඩා උත්සවය - 2018

රාජ්‍ය ක්‍රිඩා උත්සවය - 2018 කොළඹ ක්‍රිඩා...

28
Aug2017

ගඟ ඉහළ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව පැවැත්වීම

ගඟ ඉහළ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව 2018.09.14වන...

Scroll To Top